L'extraordinari impacte de la ciència i de la tecnologia en tots els àmbits de la societat fa imprescindible que les institucions s'impliquin i donin un major suport a les actuacions de divulgació científica.

Comunicar ciència té dos vessants: la comunicació dels resultats de la recerca a altres científics i la comunicació dels trets fonamentals de la ciència al públic general. La comunitat autònoma de les Illes Balears ha volgut emprendre iniciatives en ambdós sentits i així ha quedat palès en el Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

En aquest context, un dels objectius particulars d'aquest pla és fomentar la cultura científica i l'interès social per la ciència, la tecnologia i la innovació. Aquest objectiu es desenvoluparà en tot un seguit d'actuacions com ara la Fira de la Ciència de les Illes Balears, objecte d'aquesta resolució.

Continuant amb els objectius d'anys anteriors, es manté la iniciativa de dur a terme la Fira de la Ciència a Mallorca i en anys alternatius a Menorca i a les Pitiüses. L'any 2006 correspon fer-la a les Pitiüses i a Mallorca.

Es proposa una àrea temàtica relacionada amb la presència i la participació empresarial a la Fira de Mallorca. La temàtica proposada per a l'edició de 2006 de la Fira serà ciència i tecnologia de la mar: física i química de la mar, biodiversitat marina, navegació, pesca, moviments d'aigua, gestió sostenible, catàstrofes marines, etc.

Amb això aconseguirem que les empreses (no beneficiàries de les ajudes d'aquesta convocatòria) i els centres educatius mantinguin en alguns dels projectes desenvolupats una temàtica comuna.

Com a novetat es presenta una nova modalitat d'ajudes per fer representacions o actuacions relacionades amb la ciència, que consideram que poden ser un altre mètode efectiu per apropar la ciència a la societat.

S'hi han de presentar els documents següents:

 • Imprès de sol·licitud (segons model annex I), adreçat a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
 • NIF de l'entitat sol·licitant.
 • Informe descriptiu del projecte (annex II) amb els apartats següents:
  • Resum del projecte que es proposa
  • Identificació de l'equip de treballs
  • Pressupost i relació dels mitjans necessaris
 • Descripció detallada de les activitats a fer (annex III)
 • Còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent de la creació o del reconeixement de l'entitat o del centre, així com acreditació de la representació amb què actua qui signa la sol·licitud.
 • DNI de la persona responsable de l'equip.
 • Declaració expressa en què es facin constar tots els ajuts i les subvencions sol·licitats o concedits per qualsevol institució pública o privada, relacionats amb la sol·licitud presentada (segons el model de l'annex IV).
 • Certificat o acreditació d'existència d'un compte bancari titularitat del centre beneficiari de la subvenció.
 • Declaració responsable del centre sol·licitant d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la Seguretat Social.
 • Declaració responsable de no incórrer en cap causa d'incompa-tibilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent (segons el model de l'annex IV).

Tots els impresos d'aquesta Resolució estan a disposició de les persones interessades a través de les adreces d'Internet http:// www.balearsfaciencia.org i http:// dgrdi.caib.es.

El termini per presentar les propostes és d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La documentació es pot presentar a la seu de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (carrer de Sant Pere, 7, 07012 Palma), o a qualsevol dels registres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic pot resoldre qualsevol dubte mitjançant el telèfon 971 17 74 75 o a través de l'adreça electrònica info@balearsfaciencia.org.

Documentació

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears