En la comunitat de les Illes Balears, la inversió en recerca i innovació és una obligació creixent i ineludible. La situació balear en R+D ha millorat i està millorant, encara que es troba lluny dels objectius previstos. Les xifres d'inversió en R+D sobre el PIB o bé el nombre d'investigadors es troben per sota de les mitjanes espanyoles i europees. El 1999 les despeses totals en R+D a les Balears van ascendir a 5.472 milions de pessetes, el que equival a un 0,25 % del PIB. Aquest nivell se situa per sota de la mitjana de l'Estat (0,9%) i a considerable distància dels nivells europeus (1,8%).

Amb referència al personal d'R+D en equivalència a dedicació plena (EDP) per mil unitats de població activa, Balears comptava amb 1,5 persones; per sota de la mitjana estatal (6,2 per mil) i, per tant, per sota de l'europea (9,5 per mil). Realitzant una visió conjunta de la situació de l'R+D a les Balears vam observar que existeix un buit significatiu entre la nostra ambició i la nostra realitat. Amb la intenció d'eliminar aquest buit en les nostres illes vam començar ara un procés (que ja té una àmplia tradició estatal i en altres comunitats autònomes) de sistematitzar, promoure i planificar el nostre sistema de ciència/tecnologia/ empresa. Els elements fonamentals per dur-ho a terme seran la posada en marxa del I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic (2001-2004) i del I Pla d'innovació de les Illes Balears.

El I Pla d'investigació i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears es va aprovar el 21 de desembre de 2001. És el primer pla d'aquesta naturalesa que s'implanta en la societat de les Illes Balears i assumeix el repte de donar un salt quantitatiu i qualitatiu en l'expansió del nostre sistema. Els objectius generals que n'orientaran el desenvolupament seran:

 • Reforçar la base cientificotècnica afavorint la creació de nous grups o centres en àrees prioritàries. Els programes són accions de promoció com la creació de noves infraestructures d'R+D (Institut de Ciències de la Salut, Institut de Tecnologia Marina, etc.) i d'atracció de la inversió en infraestructures d'institucions estatals i europees. Així mateix, es donarà suport a l'impuls de les unitats mixtes d'investigació i desenvolupament entre empreses i la Universitat. Una altra acció primordial per aconseguir aquest objectiu serà potenciar els recursos humans per a R+D augmentant el nombre d'investigadors actuals i posant una incidència especial en els investigadors integrats en empreses.
 • Prioritzar algunes àrees temàtiques lligades als objectius socioeconòmics. Aquestes àrees serviran per reduir els desequilibris territorials dels recursos d'R+D. S'engeguen, per això, tota una sèrie de programes que proveeixen diferents sectors: societat de la informació i del coneixement, turisme sostenible i oci, ciències de la salut, i medi ambient.
 • Implicar els actors de l'entorn productiu (tant industrial com de serveis) en les activitats de recerca i desenvolupament. Es donarà suport econòmic a les activitats d'R+D de les empreses innovadores.
 • Articular el Sistema d'Innovació de les Illes Balears. Creació d'unitats de cooperació entre el món científic i l'empresarial per afavorir la implantació dels coneixements científics en la societat balear.
 • Reduir els desequilibris territorials dels recursos de recerca i desenvolupament tecnològic.
 • Enfortir el capital social de les Illes Balears.
 • Fomentar l'interès social per la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Per assolir-ho en la societat balear, cal impulsar els aspectes culturals i socials que afavoreixin un augment de la cultura científica i tècnica, i l'interès pels assumptes científics que estan cada dia més presents en la nostra vida quotidiana. La dificultat que té el ciutadà comú per comprendre els canvis científics obliga a fer un esforç de divulgació per part de les institucions relacionades amb la investigació i afavorir nous camins i noves formes per fer arribar als ciutadans els coneixements necessaris perquè puguin comprendre les oportunitats i els riscos de les noves tecnologies, amb l'objectiu d'augmentar la seva confiança en la innovació i en la seva capacitat per prendre decisions dins aquest context.

  En aquest sentit, el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears preveu tota una sèrie d'activitats, com per exemple la I Fira de la Ciència de les Illes Balears, la Setmana de la Ciència, conferències, seminaris, periodisme científic, publicacions, etc.

  Per poder aconseguir els objectius definits anteriorment s'engegaran tota una sèrie d'actuacions, estructurades en diversos programes horitzontals, mecanismes operatius i instruments financers. Els tipus de programes en els quals s'estructura el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears són els següents:

  - programes estructurals
  - programes mobilitzadors
  - programes temàtics

  Aquests programes s'han establert atenent una anàlisi de les futures necessitats de la societat balear i tenint en compte els diversos aspectes que han determinat l'orientació del pla. Per executar els programes descrits és necessari identificar els mecanismes operatius que ofereixen als actors del SIIB un marc de participació més ric i potent que l'actual i els orienta a dur a bona fi els objectius previstos en cada programa. Els mecanismes previstos en el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears s'agrupen en les categories següents:

  - Promoció de la investigació i el desenvolupament tecnològic.
  - Creació d'una infraestructura cientificotècnica.
  - Potenciació de recursos humans.
  - Dinamització i increment de la relació dels actors de l'entorn científic.
  - Difusió de la cultura científica.

  Concretament, segons s'exposa al Pla, el mecanisme operatiu difusió de la cultura científica permetrà assolir un dels objectius del pla, fomentar l'interès social per a la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

  Aquest mecanisme es concretarà en emprendre accions per motivar els estudiants en la investigació i fer arribar als ciutadans i ciutadanes els coneixements científics i la investigació actual. En aquest context trobam la I Fira de la Ciència de les Illes Balears.

 •