Zoologia
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Departament de Biologia
Edifici Guillem Colom
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 173178
Fax 971 173184
www.uib.es
lgallego@clust.uib.es

 

Responsable:

Luis Gállego

Personal:

Emmanuel Serrano
Roberto Pérez

     
La forma a la naturalesa
Es vol incidir en la importància que té la forma per a qualsevol ser viu o per a qualsevulla de les seves parts. Així, llur disseny, conseqüència de milions d'anys d'ajust continu, és sempre l'adequat per a realitzar el treball que fan. Petites diferències en aquest disseny suposen petites diferències en el seu treball i eficàcia. L'estudi de la forma d'un ser viu ens permet deduir una part de la seva biologia. El coneixement d'alguna de les seves parts, com les dents, ens permet augmentar aquest coneixement. Finalment, conèixer les petites diferències entre espècies properes ens permet veure el procés evolutiu, com el va veure Darwin amb la forma dels becs dels pinsans de les Illes Galápagos.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Observacions diverses: mandíbules i cranis de diferents animals, ales de diferents espècies de mosques paràsits de les fruites, ossos d'Artiodàctils ibèrics, peixos de diferents espècies de les nostres costes...

  10 a 20h    
     
Mesures de l'observat
  10 a 20h    
     
Utilització dels números per conèixer la forma i l'espècie a la qual pertanyen
  10 a 20h