Laboratori de Sistemàtica Humana
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Edifici Ramon Llull
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 173024/29
Fax 971 173473
www.uib.es

 

Responsable:

Camilo J. Cela Conde

Personal:

Lucrecia Burges Cruz

     
Origen i Evolució dels Humans
Aquest projecte està destinat a donar a conèixer l'origen i l'evolució dels éssers humans. Mitjançant rèpliques perfectes de cranis fòssils (propietat del Laboratori de Sistemàtica Humana) es mostrarà quina va ésser l'evolució morfològica de la fesomia dels nostres avantpassats més llunyans així mateix s'explicarà com evolucionaren les habilitats cognitives pròpies i característiques de la nostra espècie. La teoria de l'evolució darwiniana i els conceptes fonamentals de selecció natural i adaptació al medi seran explicats als assistents en relació amb la filogènesi humana.

Les rèpliques es mostraran a una exposició permanent a la Fira de la ciència i un membre del Laboratori de Sistemàtica Humana, farà una explicació en sessions concertades diàriament.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Exposició de les rèpliques
  10 a 20h    
     
Explicació del origen i la evolució morfològica dels éssers humans mitjançant les rèpliques de cranis fòssils que tenim dels nostres avantpassats més llunyans. Rèpliques de cranis fòssils de Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens.

  10 a 20h