Reproducció germinativa i vegetativa de planta autòctona per a jardineria - 31  
 
   
IES JOSEP SUREDA I BLANES
c. de Joan Coll, 2
Tel. 971429604
Fax 971424144
cfjard_sferriol@terra.es
 

Responsable de l'stand:

Francesca Bennasar Coll

Professorat:

Magdalena Morell Aldaz
Jaume Rigo Pons
Magdalena Nadal Zanoguera

Alumnat:

Rebeca Aguilera Lopez
Jaume Cabrera Olivares
Joan Alorda Valero
Bernat Monjo Espases
Ignacio Mari Villar
Edward George Simmons

     
Reproducció germinativa i vegetativa de planta autòctona per a jardineria
El projecte consisteix en la reproducció de planta autòctona de l'illa de Mallorca per a la seva introducció en jardineria. S'han duit a terme dos tipus de reproducció: germinativa i vegetativa. Segons l'espècie vegetal s'han fet dos, tres o quatre patrons amb diferents tractaments de les llavors (escaldades, submergides en aigua, sotmeses a baixa temperatura, àcid sulfúric), esqueixos (llenyosos, semillenyonsos, hormones) o divisió de mata.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
exposar els resultats de la reproducció vegetativa mitjançant taules i
percentatges en un panell informatiu.
  10 a 20h    
     
Exposar planters i llavorers de les plantes experimentades.
  10 a 20h    
     
Fer demostracions d'un llavorer, preparant la mescla del substrat i sembrant
les llavors.
  10 a 20h    
     
Fer demostracions de com es prepara un esqueix a la taula d'arrelament.
  10 a 20h    
     
Fer un repicat
  10 a 20h