V concurs de fotografia científica 2007

BASES

 • Poden participar al concurs totes les persones i col·lectius interessats que estiguin empadronats a les Illes Balears.
 • Tema: La ciència i la tècnica.
 • S'hi poden presentar fins a un màxim de quatre fotografies (no premiades en altres concursos).
 • Les fotografies, que podran ser realitzades mitjançant qualsevol tècnica i podran estar sotmeses a tractament digital, es poden presentar en dues modalitats:
 • - Blanc i negre
 • - Color
 • Mides: 18 x 24 cm com a mínim. S'han de presentar muntades sobre paper ploma blanc de mides exactes: 30 x 40 cm.
 • Les obres han de dur escrit al dors un títol i la modalitat a la qual es presenten.
 • S'ha d'adjuntar a la fotografia un sobre tancat en què s'ha d'indicar el títol que s'ha triat per a la fotografia. El sobre ha de contenir:
 • - Una còpia del DNI o document equivalent (cara i dors) del concursant
 • - La doble declaració del concursant, amb data i signatura, segons l'annex I que s'adjunta, el qual s'ha d'indicar:
 • a) Que aquesta persona és l'autora de les fotografies lliurades
 • b) Que cap de les fotografies ha estat premiada en altre concurs o certamen
 • - Un full que contengui les informacions següents, segons el model de l'Annex II adjunt:
 • a) Nom i llinatges
 • b) NIF o NIE
 • c) Data de naixement (en el cas de persones físiques)
 • d) Adreça amb codi postal per a notificacions
 • e) Adreça electrònica
 • f) Número de telèfon, mòbil i/o fax
 • g) Persona de contacte en cas d'absència del concursant
 • Les fotografies s'han d'enviar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, Direcció General d'R+D+I, carrer de Sant Pere, 7, 4a planta, 07012 Palma.
 • El termini d'admissió de les fotografies comença el dia 6 de novembre de 2007 i finalitza el 31 de gener de 2008 a les 14 hores.
 • El Jurat està format per:
 • a) El director general de R+D+I, qui actuarà com a president
 • b) El secretari general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
 • c) La cap de premsa de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
 • d) Dos tècnics de la Direcció General d'R+D+I
 • e) Dos experts designats per la Direcció General d'R+D+I
 • g) La cap del servei d'R+D qui actuarà com a secretària
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en un acte amb motiu de la Fira de la Ciència 2008.
 • Premis: Es lliurarà un primer premi a la millor fotografia de totes les presentades a les Illes Balears, un accèssit per a la millor fotografia de cada modalitat (color, b/n) de totes les presentades a les Illes Balears, un accèssit a la millor fotografia presentada d'Eivissa i Formentera, un accèssit a la millor fotografia presentada de Menorca i un accèssit a la millor fotografia presentada de Mallorca.
 • S'estableix un accèssit per a la millor fotografia l'autor de la qual sigui una persona menor de 18 anys, la qual haurà de tenir com a tema: Com vius la ciència?
 • La dotació del primer premi serà de 1.200 euros i els accèssits de cada modalitat 600 euros. Si el jurat ho decideix, el concurs es podrà declarar desert.
 • Un mateix autor no pot rebre 2 premis en aquest concurs.
 • Les persones premiades rebran també un diploma acreditatiu.
 • Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l'arxiu de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que podrà utilitzar-les de la manera que cregui convenient, amb la menció, sempre, de l'autor o dels autors.
 • L'autor premiat, o la persona que el representi (amb l'acreditació necessària), haurà de ser present a la cerimònia de lliurament del premi. En cas contrari, s'entendrà que hi renuncia.
 • El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.
 • Els participants es responsabilitzen de complir les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i ha de declarar responsablement que la difusió o la reproducció de l'obra en el marc de la promoció i la informació d'aquest concurs no lesiona ni perjudica cap dret del concursant ni de tercers.
 • La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.Annex-I concurs de fotografia científica 2007

 

Annex-II concurs de fotografia científica 2007