balearsfaciencia.org

Bases » VI Concurs de fotografia científica 2008

 • Poden participar en el concurs totes les persones i els col·lectius empadronats a les Illes Balears que hi estiguin interessats.
 • Tema: la ciència i la tècnica.
 • S’hi poden presentar fins a un màxim de quatre fotografies (no premiades en altres concursos).
 • Les fotografies, que poden ser realitzades mitjançant qualsevol tècnica i poden estar sotmeses a tractament digital, es poden presentar en dues modalitats: «Blanc i Negre» i «Color»
 • Les fotografies s’han de presentar simultàniament en dos formats: digital i paper:
  • Format digital. Les fotografies s’han de presentar en format digital (negatiu escanejat, diapositiva escanejada o còpia escanejada), que ha de ser del tipus JPG o TIF, amb la capacitat suficient per a 30 x 40 a 300 DPI i amb qualitat suficient.
  • Format paper. Les fotografies han de ser de mides 18 x 24 cm com a mínim. S’han de presentar muntades sobre paper ploma blanc de mides exactes: 30 x 40 cm.
 • Les obres han de dur escrit al dors un títol i la modalitat a la qual es presenten.
 • El CD que inclou la fotografia o les fotografies participants s’ha d’identificar amb un adhesiu sobre la capsa i amb retolador permanent sobre el CD. S’hi ha d’indicar:
  • El nombre de fotografies enregistrades
  • El nom de la persona concursant
 • Juntament amb el CD que inclou les fotografies participants s’ha de lliurar un sobre tancat en què s’ha d’indicar el títol que s’ha triat per a la fotografia. El sobre ha de contenir:
  • Una còpia del DNI del concursant o document equivalent (cara i dors).
  • La doble declaració de la persona concursant, amb data i signatura, segons l’annex 1 que s’adjunta, en què s’ha d’indicar:
   • Que aquesta persona és l’autora de les fotografies lliurades.
   • Que cap de les fotografies no ha estat premiada en un altre concurs o certamen.
  • Un full que contengui les informacions següents, segons el model de l’annex 2 adjunt:
   • Nom i llinatges.
   • NIF o NIE.
   • Data de naixement (en el cas de persones físiques).
   • Adreça amb codi postal per a notificacions.
   • Adreça electrònica.
   • Número de telèfon, mòbil i/o fax.
   • Persona de contacte en cas d’absència del concursant.
 • Les fotografies s’han d’enviar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, Direcció General d’R+D+I, ParcBit, edifici Naorte, Bloc A, 3a planta, ctra. de Valldemossa, km. 7,4 07121 Palma.
 • El termini d’admissió de les fotografies comença el dia 3 de novembre de 2008 i finalitza el 31 de gener de 2009 a les 14 hores.
 • El jurat està format per:
  • El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que actuarà com a president.
  • La cap de premsa de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
  • Dos tècnics de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
  • Dos experts designats per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
  • La cap del Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, que actuarà com a secretària.
  La decisió del jurat és inapel·lable.
 • La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en un acte amb motiu de la Fira de la Ciència 2009.
 • Premis: es lliurarà un primer premi a la millor fotografia de totes les que s’hagin presentat a les Illes Balears, un accèssit per a la millor fotografia de cada modalitat (color, blanc i negre) de totes les que s’hagin presentat a les Illes Balears, un accèssit a la millor fotografia presentada d’Eivissa i Formentera, un accèssit a la millor fotografia presentada de Menorca i un accèssit a la millor fotografia presentada de Mallorca.
  S’estableix un accèssit per a la millor fotografia l’autor de la qual sigui una persona menor de 18 anys. El tema ha de ser: “Com vius la ciència?”.
  La dotació del primer premi és de 1.200 euros i els accèssits de cada modalitat, de 600 euros. Si el jurat ho decideix, el concurs es pot declarar desert.
  Un mateix autor no pot rebre dos premis en aquest concurs.
  Les persones premiades rebran també un diploma acreditatiu.
 • Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l’arxiu de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que pot utilitzar-les de la manera que cregui convenient, amb la menció, sempre, de l’autor o els autors.
 • L’autor premiat, o la persona que el representi (amb l’acreditació necessària), ha de ser present a la cerimònia de lliurament del premi. En cas contrari, s’entén que hi renuncia.
 • El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.
 • Les persones que hi participin es responsabilitzen de complir les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i han de declarar responsablement que la difusió o la reproducció de l’obra en el marc de la promoció i la informació d’aquest concurs no lesiona ni perjudica cap dret de la persona concursant ni de terceres persones.
 • La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

» FotCiencia08
» Descarregar bases (pdf)