Visita a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Event: Jornades de Portes Obertes i Visites Guiades
Organitzadors: Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Crňnica

La Fundació Banc de Sang i Teixits és un col·laborador important de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia de les Illes Balears des de fa anys. La seva participació permet mostrar les tasques que es desenvolupen a les seves instal·lacions a totes aquelles persones interessades en la labor de la Fundació.

El divendres 18 de novembre ens ajuntam amb un grup de 25 alumnes de segon dÂ’ESO de lÂ’IES Bendinat. LÂ’activitat sÂ’inicia amb un somriure i una cordial i sincera benvinguda per part dÂ’una responsable del departament de comunicació de la Fundació. Acompanyats per na Marian, que així es diu la responsable de fer la visita guiada, accedim a una sala de conferències on sÂ’inicia una xerrada sobre les diferents activitats que es duen a terme a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

Iniciam el recorregut virtual coneixent què és la sang i quins components té: eritròcits o glòbuls vermells, leucòcits o glòbuls blancs, plaquetes i plasma. Més tard, passam a conèixer quins són els grups sanguinis i quines compatibilitats i incompatibilitats hi ha entre ells.

El tema que sÂ’exposa resulta molt interessant per als alumnes assistents, ja que en poc més de 20 minuts ja han fet més de 15 preguntes. Els al·lots i al·lotes de lÂ’IES Bendinat demostren un interès excepcional per conèixer quin és el procediment per a poder donar sang. Engrescats amb la magistral exposició de la responsable de comunicació, continuam el nostre viatge virtual coneixent de primera mà una de les tasques més importants que es desenvolupen a la Fundació: la donació de sang. El primer pas dÂ’aquest gest desinteressat i solidari passa per una identificació i registre del donant i per donar resposta a una sèrie de preguntes formulades a un qüestionari que ens faciliten a recepció. Posteriorment, es revisa lÂ’historial clínic del donant i es fa una exploració mèdica consistent en la presa de la pressió arterial i el mesurament dels nivells dÂ’hemoglobina.

Si no sÂ’ha detectat cap tipus dÂ’anèmia ni cap aspecte que recomani la no donació, el donant passa a la sala dÂ’extracció on el personal sanitari, després de desinfectar amb molta cura lÂ’avantbraç, col·loca lÂ’agulla estèril que conduirà els prop de 450 cc de sang a la bossa dÂ’extracció. Una vegada que el donant ha descansat uns 15 minuts, i després de prendre un refrigeri cortesia de la Fundació, pot tornar a fer les activitats habituals, tenint cura de beure molt de líquid durant les 24 hores posteriors a la donació.

“I qui pot donar sang?” demana un jove que tenim assegut devora nostre. Na Marian li respon que, generalment, qualsevol persona que sigui major dÂ’edat i que pesi com a mínim 50 kg. Les dones ho poden fer 3 cops a lÂ’any i els homes 4.

La responsable de comunicació destaca que les transfusions de sang no es fan amb la sang tal com sÂ’obté del donant, sinó que després de la donació seÂ’n separen els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. Els glòbuls vermells sÂ’empren per al tractament de lÂ’anèmia produïda per les leucèmies, els limfomes i els càncers i per al tractament de les hemorràgies produïdes per traumatismes severs ossis i abdominals, entre dÂ’altres. Les plaquetes es destinen a prevenir i tractar les hemorràgies de pacients amb càncer o leucèmia aguda en tractament amb quimioteràpia i risc de patir hemorràgies greus, o en aquells que no produeixen plaquetes. El plasma sÂ’empra en el tractament de pacients amb manca de factors de la coagulació i que pateixen hemorràgies greus, com és el cas dÂ’aquelles persones que pateixen malalties del fetge. Igualment el plasma sÂ’empra per a lÂ’obtenció dÂ’albúmines i immunoglobulines. DÂ’aquesta manera cada donació de sang pot salvar fins a 3 vides.

La donació de sang per afèresi, les donacions dÂ’òrgans i teixits —conservats al Banc de Teixits integrat en la Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears—, la donació de llet materna, i el cordó umbilical i la sang que conté, són altres implicacions voluntàries que promou la Fundació i que han despertat la curiositat dels assistents, sobretot en el moment en què sÂ’han mostrat algunes mostres reals de teixits oculars i òssies.

Ja ha passat més dÂ’una hora des de lÂ’inici del nostre recorregut virtual i ja sÂ’han formulat i respost més de 40 preguntes dels alumnes científicament inquiets amb el món de la sang i dels treballs que desenvolupa la Fundació. El temps de la visita sÂ’acaba però abans tenim lÂ’oportunitat de visitar lÂ’hemoteca; recinte on la Fundació emmagatzema, per separat i en les condicions adequades, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma que els donants han facilitat de manera altruista durant la donació.

LÂ’autobús espera i la responsable de comunicació ens acomiada amb el mateix somriure amb què ens ha acollit, tot recordant que a les Balears es necessiten entre 125 i 150 donacions diàries. LÂ’autobús parteix amb un grup dÂ’alumnes que ha après la importància de la donació de sang, dels òrgans i dels teixits, entre dÂ’altres. Nosaltres, però, encara quedam uns 15 minuts més. Aprofitam la visita per fer una donació: un acte senzill que, sens dubte, té una gran repercussió.

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears