Bases VIIIè Concurs de fotografia científica 2010

 • Poden participar en el concurs totes les persones i els col·lectius empadronats a les Illes Balears que hi estiguin interessats
 • Tema: la ciència i la tècnica.
 • S'hi poden presentar fins a un màxim de quatre fotografies (no premiades en altres concursos).
 • Les fotografies, que poden ser fetes mitjançant qualsevol tècnica i poden estar sotmeses a tractament digital, es poden presentar en dues modalitats: "Monocrom" i "Color"
 • Les fotografies s'han de presentar simultàniament en dos formats: digital i paper:
  • Format digital. Les fotografies s'han de presentar en format digital (negatiu escanejat, diapositiva escanejada o còpia escanejada), amb la capacitat suficient per a 30 x 40 a 300 DPI i amb qualitat suficient. S'han de presentar dues còpies digitals de cada fotografia, una en format JPG d'un màxim de 500 Kb (per utilitzar en la pàgina web a efectes de difusió), i l'altra en format JPG o TIF d'alta resolució.
  • Format paper. Les fotografies han de ser de mides 18 x 24 cm com a mínim. S'han de presentar sobre paper ploma blanc de mides exactes: 30 x 40 cm.
   Les fotografies han d'anar acompanyades d'un text que permeti interpretar l'interès científic o tecnològic de la fotografia. El text corresponent a cada fotografia ha de tenir una extensió compresa entre 500 i 1.000 caràcters, sense comptar els espais. S'ha de presentar en castellà o català. La imatge, el text explicatiu i el títol no han de fer referència a l'autor ni al centre o projecte al qual pertany.
 • Les obres han de dur escrit al dors un títol i la modalitat a la qual es presenten.
 • El CD que inclou la fotografia o les fotografies participants s'ha d'identificar amb un adhesiu sobre la capsa i amb retolador permanent sobre el CD. S'hi ha d'indicar:
  • El nombre de fotografies enregistrades.
  • El nom de la persona concursant.
 • Juntament amb el CD que inclou les fotografies participants s'ha de lliurar un sobre tancat en què s'ha d'indicar el títol que s'ha triat per a la fotografia, que ha de coincidir amb el nom utilitzat per enregistrar la fotografia al CD. El sobre ha de contenir:
  • Una còpia del DNI del concursant o document equivalent (cara i dors).
  • La doble declaració de la persona concursant, amb data i signatura, segons l'annex 1 que s'adjunta, en què s'ha d'indicar:
   • Que aquesta persona és l'autora de les fotografies lliurades.
   • Que cap de les fotografies no ha estat premiada en un altre concurs o certamen.
  • Un full que contengui les informacions següents, segons el model de l'annex 2 adjunt:
   • Nom i llinatges
   • NIF o NIE
   • Data de naixement (en el cas de persones físiques)
   • Adreça amb codi postal per a notificacions
   • Adreça electrònica
   • Número de telèfon, mòbil i/o fax
   • Persona de contacte en cas d'absència del concursant
  • En el cas de menors de 18 anys, una autorització del pare/mare o tutor(annex 3).
 • Les fotografies s'han d'enviar a la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, ParcBit, edifici Naorte, bloc A, 3a planta, ctra. de Valldemossa, km 7,4 07121 Palma.
 • El termini d'admissió de les fotografies comença el 2 de novembre de 2010 i acaba el 31 de gener de 2011 a les 14 hores.
 • El jurat estarà format per:
  • El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que actuarà com a president.
  • Dos tècnics de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
  • Experts designats per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
  • La cap del Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, que actuarà com a secretària.
   El jurat emetrà el veredicte d'acord amb els criteris següents:
   En la imatge es valorarà l'originalitat, la qualitat artística i tècnica, i el contingut científic; en el text descriptiu es valorarà, a més, el caràcter divulgatiu La decisió del jurat és inapel·lable.
 • La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en un acte amb motiu de la Fira de la Ciència 2011.
 • Premis del jurat. Es lliuraran sis premis:
  • Primer premi categoria Monocrom: amb una dotació de 1.200 euros.
  • Accèssit categoria Monocrom: amb una dotació de 600 euros.
  • Primer premi categoria Color: amb una dotació de 1.200 euros.
  • Accèssit categoria Color: amb una dotació de 600 euros.
  • Accèssit per a la millor fotografia l'autor de la qual sigui una persona menor de 18 anys: amb una dotació de 600 euros. El tema ha de ser: "Com vius la ciència?"
  • El Repte: en aquesta edició s'introdueix aquest apartat, que intenta despertar la imaginació i la creativitat dels participants a partir d'un breu text, relacionat amb la ciència. Dotació: 600 euros. El repte és plasmar en una fotografia el que suggereixen aquestes línies: "Res triga tant com allò que no es comença". Marie Curie. Premi Nobel de Química de 1911. Si el jurat ho decideix, el concurs es pot declarar desert.
   Un mateix autor no pot rebre dos premis en aquest concurs.
   Les persones premiades rebran també un diploma acreditatiu.
 • Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l'arxiu de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que pot utilitzar-les de la manera que cregui convenient, amb la menció, sempre, de l'autor o els autors.
 • L'autor premiat, o la persona que el representi (amb l'acreditació necessària), ha de ser present a la cerimònia de lliurament del premi. En cas contrari, s'entén que hi renuncia.
 • El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.
 • Les persones que hi participin es responsabilitzen de complir les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i han de declarar responsablement que la difusió o la reproducció de l'obra en el marc de la promoció i la informació d'aquest concurs no lesiona ni perjudica cap dret de la persona concursant ni de terceres persones.
 • La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.
 • El jurat, juntament amb l'organització, seleccionarà una sèrie d'imatges (i els texts respectius), que formaran part d'un catàleg (edició no venal).
 • De conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, els autors de les imatges premiades, sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen a la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, amb caràcter d'exclusiva i a l'àmbit mundial, els drets patrimonials d'explotació de les imatges. Aquests drets comprenen l'explotació de les imatges premiades i la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia pot, lliurement, i sense contraprestació econòmica, reproduir-les, distribuir-les, fer-ne comunicació pública i transformar-les en qualsevol mitjà, format o suport coneguts o no en l'actualitat.
 • La Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia pot utilitzar, sempre fent referència a l'autoria i sense cap contraprestació econòmica, les fotografies participants en el VIII Concurs de Fotografia Científica 2010 per promocionar el mateix concurs i altres activitats que no tinguin finalitat comercial.